Regulamin strony internetowej Raccoon Search Sp. z o. o.

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.raccoonsearch.pl (dalej: „Strona”) prowadzonej przez Raccoon Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40B lok. 18, 02-520 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000611511, NIP 9512410645, REGON 364063599, kapitał zakładowy 5.000 PLN. Klient może pobrać tekst niniejszego Regulaminu ze strony internetowej http://www.raccoonsearch.pl/regulamin.html.
2. Poprawne korzystanie ze Strony wymaga posiadania przez Klienta: dostępu do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 lub Google Chrome wersja nie niższa niż 2.4.
3. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Strony uzależnione jest od akceptacji plików cookie (wyrażenia zgody na przechowywaniu plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika). Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie oraz sposobu ich wykorzystania znajdują się w § 7.

§ 2
Rola Strony

1. Produkty na stronie internetowej, tj. sprzedaż baz danych, przygotowanie kampanii konkursowej, przygotowanie ankiet oraz pozostałe usługi nie są oferowane konsumentom oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.
2. Z Usług może korzystać każda osoba odwiedzająca Stronę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Za pośrednictwem Strony Spółka świadczy Usługi polegające na:
a) dostępie do szczegółowych informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Spółkę oraz
b) otrzymywaniu od Spółki na wskazany adres e-mail Użytkownika informacji o interesujących Użytkownika usługach i produktach oferowanych przez Spółkę.
4. Usługi są świadczone odpłatnie.

§3
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
2. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Strony, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Strony. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Strony, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.

§ 4
Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych na Stronie na własne ryzyko.
2. Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych na Stronie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

§ 5

Gromadzenie danych osobowych

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat użytkownika umożliwiające jego identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje na temat dostępu do Strony.
 2. Gromadzenie danych osobowych użytkownika następuje gdy np. korzysta ze Strony i/lub aplikacji oraz innych witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem tej Strony i/lub aplikacji, uczestniczy w ankiecie lub konkursie lub kontaktuje się z Raccoon Search.W szczególności mogą zostać zgromadzone informacje należące do następujących kategorii:
  1. Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, płeć;
  2. Informacje na temat preferencji użytkownika;
  3. Informacje na temat zakupu produktów i usług zaufanych Partnerów;
  4. Informacje na temat korzystania ze Strony i/lub aplikacji;
  5. Komunikacja z użytkownikiem lub skierowana do Spółki przez użytkownika za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.
  6. Lokalizacja, w tym geolokalizacja komputera lub urządzenia użytkownika w czasie rzeczywistym za pośrednictwem GPS, Bluetooth oraz adresu IP, wraz z pozyskiwanymi metodą crowdsourcingu informacjami o lokalizacji za pomocą hotspotu Wi-Fi oraz wież telekomunikacyjnych, jeżeli użytkownik korzysta z funkcji opartych na lokalizacji i włączy usługi lokalizacji na swoim urządzeniu lub komputerze.

§ 6

Cele i wykorzystywanie danych osobowych

 1. Dane użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:
  1. Zapewnianie produktów i usług żądanych/zamówionych przez użytkownika: używamy przekazanych nam informacji w celu świadczenia usług, o jakie użytkownik prosi;
  2. Cele administracyjne lub prawne: dane użytkownika mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia analizy statystycznej i marketingowej, testowania systemów, ankietowania klientów, konserwacji i rozwoju oraz w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi. Może zostać dokonane profilowanie danych w oparciu o zgromadzone dane na temat użytkownika na potrzeby analizy statystycznej i marketingowej. Profilowanie będzie odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika i zostaną dołożone wszelkie starania, aby zapewnić poprawność wszystkich danych będących podstawą profilowania. Udostępnienie przez użytkownika jakichkolwiek danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich w celu profilowania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności;
  3. Komunikacja w związku z obsługą klienta: wykorzystanie danych użytkownika do zarządzania relacjami z nim jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta;
  4. Świadczenie spersonalizowanych usług: wykorzystanie danych użytkownika w celu dostarczania informacji, które mogą go zainteresować;
  5. Marketing: od czasu do czasu może zostać wysyłana użytkownikowi drogą elektroniczną informacja o promocjach związanych z preferencjami użytkownika.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości na etapie rejestracji. Ponadto każda przesłana elektroniczna wiadomość będzie zawierać możliwość zaznaczenia, że użytkownik nie życzy sobie dalszego otrzymywania od nas bezpośrednich materiałów marketingowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest uzasadnione jedynie wówczas, gdy będzie ku temu podstawa prawna. Będzie ona uzależniona od powodów, dla jakich zostały zebrane dane osobowe użytkownika i celu, w którym możne je wykorzystywać.
 4. W momencie, gdy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Zostanie rozważone również, w jaki sposób można zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez Spółkę danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji danych osobowych użytkownika w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na jego identyfikację. W tym wypadku Spółka będzie mogła korzystać z takich informacji bez informowania o tym użytkownika.

 

§ 7
Ochrona danych osobowych

1.W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Spółka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwane dalej RODO.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Strony jest Spółka.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
 3. Wykorzystanie adresów poczty elektronicznej z zakupionych przez Klienta baz danych musi odbywać się zgodnie zapisami RODO oraz wymaga przestrzegania polityki antyspamowej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych niezgodne z przepisami prawa.

Spółka powołała inspektora ochrony danych („IOD”), który odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem niniejszej polityki. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru w dowolnym momencie. Można się z nim kontaktować pod adresem mailowym: iod@raccoonsearch.pl.

§ 8

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Spółka przestrzega ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer – SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie).

 

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące aktualności lub poprawności przekazanych danych można zgłaszać w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania bazy drogą poczty elektronicznej na adres: iod@raccoonsearch.pl. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać wszystkie reklamowane rekordy wraz z opisem nieprawidłowości.
 2. Zgłaszając reklamację należy podać dane Klienta oraz numer zamówienia i faktury VAT.

 

 

§ 10
Polityka prywatności

 1. Właścicielem serwisu www.raccoonsearch.pl jest Raccoon Search Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowa 40B lok. 18, kod pocztowy 02-520.
 2. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny. Spółka dokłada wszelkich starań by odzwierciedlał on istniejący stan faktyczny. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest czytelne poinformowanie Użytkownika serwisu www.raccoonsearch.pl jakie dane na jego temat są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane.
 3. Spółka przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów i innych osób odwiedzających serwisy prowadzone przez Spółkę.
 4. Podczas wizyty Użytkownika w serwisie raccoonsearch.pl automatycznie zbierane są dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej Użytkownika. Dane zbierane są w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu.
 5. Przeglądarka internetowa Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Użytkownika. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego np. – tworzenia statystyk oglądalności strony bądź dopasowania treści do potrzeb Użytkownika.
 6. Administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkowników jest Spółka Raccoon Search.
 7. Prowadzona przez Spółkę ochrona danych osobowych obejmuje w szczególności zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Gromadzone dane przechowywane są w bezpiecznym i systemie informatycznym, gdzie zastosowano nowoczesne dedykowane serwery posiadające certyfikat bezpieczeństwa danych, technologię kopii bezpieczeństwa i ochrony firewall wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Podstawowym celem wykorzystywania danych osobowych przez Spółkę jest zapewnienie należytego wykonania usług świadczonych w ramach serwisu internetowego raccoonsearch.pl
 10. W przypadku naruszenia regulaminu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Spółka może udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności.

§ 11
Polityka cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator Strony jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
  • Operator Strony wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
   dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
   możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 6. Operator Strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 7. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 9. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie (źródło: ciasteczka.org.pl)

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem Umowy poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu w Serwisie.
 4. W sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem Umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 5. W przypadkach nie opisanych w Regulaminie stosuje się bezpośrednio normy wynikające z postanowień Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. nr 16 poz.93).