Regulamin strony internetowej Raccoon Search Sp. z o. o.

§ 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.raccoonsearch.pl (dalej: „Strona”) prowadzonej przez Raccoon Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40B lok. 18, 02-520 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000611511, NIP 9512410645, REGON 364063599, kapitał zakładowy 5.000 PLN. Klient może pobrać tekst niniejszego Regulaminu ze strony internetowej http://www.raccoonsearch.pl/regulamin.html.
2. Poprawne korzystanie ze Strony wymaga posiadania przez Klienta: dostępu do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 lub Google Chrome wersja nie niższa niż 2.4.
3. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Strony uzależnione jest od akceptacji plików cookie (wyrażenia zgody na przechowywaniu plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika). Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie oraz sposobu ich wykorzystania znajdują się w § 7.

§ 2
Rola Strony

1. Produkty na stronie internetowej, tj. sprzedaż baz danych, przygotowanie kampanii konkursowej, przygotowanie ankiet oraz pozostałe usługi nie są oferowane konsumentom oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.
2. Z Usług może korzystać każda osoba odwiedzająca Stronę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Za pośrednictwem Strony Spółka świadczy Usługi polegające na:
a) dostępie do szczegółowych informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Spółkę oraz
b) otrzymywaniu od Spółki na wskazany adres e-mail Użytkownika informacji o interesujących Użytkownika usługach i produktach oferowanych przez Spółkę.
4. Usługi są świadczone odpłatnie.

§3
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
2. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Strony, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Strony. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Strony, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych znajdujących się na Serwisie.

§ 4
Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych na Stronie na własne ryzyko.
2. Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych na Stronie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

§ 5
Ochrona danych osobowych

1. W wyniku złożenia zamówienia i wyrażenia zgody przez Klienta Spółka uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu wykonania zawartej umowy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
2. Administratorem danych osobowych Klientów Strony jest Spółka.
3. Spółka nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.
4. Podanie przez Klienta danych osobowych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe.
5. Wykorzystanie adresów poczty elektronicznej z zakupionych przez Klienta baz danych musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz wymaga przestrzegania polityki antyspamowej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych niezgodne z przepisami prawa.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1. Ewentualne reklamacje dotyczące aktualności lub poprawności przekazanych danych można zgłaszać w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania bazy drogą poczty elektronicznej na adres: info@raccoonsearch.pl. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać wszystkie reklamowane rekordy wraz z opisem nieprawidłowości.
2. Zgłaszając reklamację należy podać dane Klienta oraz numer zamówienia i faktury VAT.

§ 7
Polityka prywatności

1. Właścicielem serwisu www.raccoonsearch.pl jest Raccoon Search Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowa 40B lok. 18, kod pocztowy 02-520.
2. Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter informacyjny. Spółka dokłada wszelkich starań by odzwierciedlał on istniejący stan faktyczny. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest czytelne poinformowanie Użytkownika serwisu www.raccoonsearch.pl jakie dane na jego temat są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane.
3. Spółka przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów i innych osób odwiedzających serwisy prowadzone przez Spółkę.
4. Podczas wizyty Użytkownika w serwisie raccoonsearch.pl automatycznie zbierane są dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czy też dane służące do lokalizacji geograficznej Użytkownika. Dane zbierane są w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu.
5. Przeglądarka internetowa Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera Użytkownika. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego np. – tworzenia statystyk oglądalności strony bądź dopasowania treści do potrzeb Użytkownika.
6. Administratorem danych osobowych zbieranych od Użytkowników jest Spółka Raccoon Search.
7. Prowadzona przez Spółkę ochrona danych osobowych obejmuje w szczególności zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.
8. Gromadzone dane przechowywane są w bezpiecznym i systemie informatycznym gdzie zastosowano nowoczesne dedykowane serwery posiadające certyfikat bezpieczeństwa danych, technologię kopii bezpieczeństwa i ochrony firewall wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podstawowym celem wykorzystywania danych osobowych przez Spółkę jest zapewnienie należytego wykonania usług świadczonych w ramach serwisu internetowego raccoonsearch.pl
10. W przypadku naruszenia regulaminu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Spółka może udostępnić dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości takim jak sądy, prokuratury, policja i inne organy ścigania, a także uprawnionym osobom trzecim.
11. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności.
12. Celem Spółki jest transparentna Polityka dotycząca danych osobowych Użytkowników, stąd w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kwestiami prywatności, ochrony danych osobowych bądź niniejszą polityką prywatności użytkownik może skontaktować się ze Spółką pisemnie na adres Spółki wskazany powyżej.

§ 8
Polityka cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator Strony jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator Strony wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
możliwości logowania do serwisu;
c) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie (źródło: ciasteczka.org.pl)

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem Umowy poddane są pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
3. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu w Serwisie.
4. W sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem Umowy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
5. W przypadkach nie opisanych w Regulaminie stosuje się bezpośrednio normy wynikające z postanowień Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. nr 16 poz.93).